Terminy dodatkowe i egzamin poprawkowy

Terminy dodatkowe i egzamin poprawkowy

Terminy dodatkowe:

  • w szczególnych przypadkach losowych, bądź zdrowotnych zdający ma prawo zdawać w terminie dodatkowym,
  • zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym,
  • zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE przystępuje do egzaminu (egzaminów) w terminie ogłoszonym na stronie internetowej CKE.

Egzamin poprawkowy może zdawać zdający, który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego,
  • w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników (ogłoszenie wyników – 5 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu,
  • egzamin pisemny odbywa się 23 sierpnia w wyznaczonym przez dyrektora OKE miejscu, a egzamin ustny między 24 a 26 sierpnia (w szkole)
  • ogłoszenie wyników egzaminu poprawkowej – 12 września 2016.

Kolejne sesje:

  • zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego, ma prawo przystąpić do niego w kolejnych sesjach egzaminacyjnych,
  • zdający, który chce poprawić wynik, ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
Skip to content