Matura

Matura

Egzamin maturalny zdaje uczeń który:matura

  • uzyskał świadectwo ukończenia liceum,
  • złożył przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemną deklarację.

Warunki i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego określone są w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (strona internetowa CKE).

Skip to content