Wyjazd integrujący

Wyjazd integrujący
7 września 2017 No Comments Aktualności redaktor

Termin: 21.09.2017 -23.09.2017

Wyjazd – zbiórka: 21.09.17 (czwartek) godz.900 parking przy Carrefourze w Os. Stałym

Powrót : 23.09.17 (sobota) około 1400parking przy Carrefourze w Os. Stałym

Organizator : I LO im. T.Kościuszki w Jaworznie

Odpowiedzialna/ kierownik wycieczki: Magdalena Plewko-Kotynia- pedagog szkolny

Miejsce wyjazdu: DW„Tatry” Lichajówki 2b, 34-531 Murzasichle/Małe Ciche (koło Zakopanego), tel.(18 )20 84 243, tel.kom.603063834 – właścicielka p.Teresa Strama

W każdym pokoju: łazienka, telewizor, dostęp do Wi-Fi. Pokoje dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioosobowe. Na terenie Ośrodka zaplecze rekreacyjne, sportowe, sale wykładowe itp.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w w/w imprezie podpisując ZGODĘ na wycieczkę oraz na leczenie lub hospitalizację w razie zaistnienia takiej potrzeby, które zbierają wychowawcy i przechowują je w swojej dokumentacji. Jeżeli uczeń przyjmuje na stałe leki, wówczas rodzice ( prawni opiekunowie) także mają obowiązek powiadomić pisemnie wychowawcę klasy umieszczając odpowiedni zapis w zgodzie ma wycieczkę

3.Celem wyjazdu jest zintegrowanie się uczniów w obrębie swojej klasy(bliższe poznanie koleżanek i kolegów) oraz ze swoim wychowawcą, a także z koleżankami i kolegami z innych klas. Poza tym uczniowie uczestniczą w:
a. zajęciach integrujących i profilaktycznych prowadzonych przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

b. zajęciach rekreacyjno-wychowawczych z wychowawcą klasy
c. spotkaniu integrującym,gdzie będą prezentować program artystyczny

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wyjazdu należy kierować do odpowiedzialnej za jego organizację tj. pedagoga szkolnego: Magdaleny Plewko-Kotynia pod nr tel. 32 616 38 46 – sekretariat lub osobiście.

5. Koszt wyjazdu 250 zł od ucznia –istnieje możliwość dofinansowania z RR do kosztów wyjazdu.

HARMONOGRAM WYJAZDU INTEGRUJĄCEGO

Dzień I – czwartek 21.09.2017r.

900 – spotkanie na parkingu przed marketem Carrefour w Os.Stałym , sprawdzenie list obecności
9
15 – odjazd do Małego Cichego koło Murzasichla
13
00-1330-zakwaterowanie
14
00-1430– obiad
14
30-1500– odpoczynek poobiedni, rozpakowywanie
15
00-1600 Spotkanie uczestników wyjazdu z p.dyrektor i p.pedagog w celu zapoznania z planem dnia oraz
regulaminem konkursu na najlepszy reportaż z wyjazdu.Przypomnienie regulaminu wyjazdu integrującego
1600-1830 – Spacer po okolicy a w razie niepogody uczniowie pozostałych klas spędzają czas wraz ze swoimi wychowawcami na zajęciach wychowawczych (przygotowania do prezentacji klas), sprawy klasowe, zajęcia sportowe lub gry zespołowe,
1830– 2030– kolacja/grill
20
30-2100 – przygotowania do wspólnej zabawy pod opieką wychowawców klas i opiekunów
21
00-2230 dyskoteka
23
00-2300 – toaleta wieczorna
23
00 -600 – cisza nocna

Dzień II – piątek 22.09.2017r.

730-800– pobudka i toaleta poranna
8
00-900– śniadanie
9
30 – wyjazd do Zakopanego – zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Szymanowskiego-”Atma”, poznawanie architektury zakopiańskiej – Dom Witkacego
15
00-1530 powrót do Ośrodka – obiad
15
30– 1600 – odpoczynek poobiedni
16
00– 1830 – zajęcia z wychowawcami/zajęcia sportowo-rekreacyjne
18
30 -1900 – kolacja
19
00-2000 – przygotowania do prezentacji klas
20
00-2130 prezentacja programów artystycznych poszczególnych klas
21
30-2230- dyskoteka
22
30-2300 – toaleta wieczorna
23
00 600 cisza nocna

Dzień III – sobota 23.09.2017r.

730-800 – pobudka i toaleta poranna
8
00-900 – śniadanie, wydawanie suchego prowiantu – prowiant odbierają uczniowie pojedynczo wraz
ze swoimi wychowawcami wg następującej kolejności : 1a,1b,1c,1d
900-930 – pakowanie się i zdawanie pokoi – każdy wychowawca wraz z kierownikiem wyjazdu uczestniczy w odbiorze pokoi uczniów swojej klasy
1000– wyjazd z Ośrodka
ok.13
00//(1400 ) przyjazd do Jaworzna – parking przy Carrefourze w Os.Stałym- zakończenie wyjazdu!- powrót do domu!

REGULAMIN WYJAZDU INTEGRUJĄCEGO

Podstawowym celem wycieczki jest integracja uczniów klas I ze swoimi rówieśnikami oraz wychowawcą.

Podczas wyjazdu integrującego pamiętamy o następujących zasadach:

Szanujemy potrzebę prywatności.
Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”.
Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.
Nie stosujemy żadnej formy przemocy.
Pamiętamy o zasadach kulturalnego współżycia w grupie.
Szanujemy się nawzajem.
Uczestnicy bezwzględnie stosują się do poleceń wszystkich opiekunów.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

Zapoznać się z regulaminem wycieczek szkolnych obowiązujących w I LO im. T. Kościuszki w Jaworznie oraz bezwzględnie go przestrzegać.
Zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem wyjazdu oraz stosować się do jego punktów.
Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów( kierownik,opiekunowie, przewodnik, kierowca, pilot itp.).
Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
Nie oddalać się od grupy.
Przestrzegać zasad poruszania się w lesie, w górach, po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

Miejsce zakwaterowania:

W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka
Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600 ( z wyjątkiem zaplanowanych zajęć)
Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.
Obowiązuję zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.

Miejsca publiczne:

Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.
Obowiązuje punktualność.
Oddzielanie się od grupy jest zabronione.
W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego, zasad kulturalnego zachowania – pamiętamy, iż reprezentujemy nasze Liceum
Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z zapisami Statutu Liceum .

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 3 podpunktu m zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie)

O autorze
Skip to content