Warunki zdania i unieważnienia egzaminu

Warunki zdania i unieważnienia egzaminu

Warunki zdania egzaminu:

  1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
  2. Zdający w części pisemnej przystąpił do jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
  3. Nieuzyskanie minimum 30% punktów z przedmiotów dodatkowych nie wpływa na zdawalność egzaminu.

Unieważnienie egzaminu jest w przypadku:

  • stwierdzenia, podczas egzaminu niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
  • wniesienia przez zdającego do sali urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych materiałów i przyborów,
  • zakłócenia przez zdającego przebiegu egzaminu,
  • stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy, niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
  • zaginięcia, lub zniszczenia prac egzaminacyjnych.
Skip to content