Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty

Od 11 maja do 24 czerwca 2015, do godz.12:00 – składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 26 czerwca do 30 czerwca 2015, do godz. 15:00 – dostarczanie przez kandydata wymaganych dokumentów do szkoły. Nieprzekazanie wymienionych poniżej dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w I Liceum i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

  • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu    przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora     Gimnazjum, które kandydat ukończył,
  • kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
  • zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych przez regulamin (patrz: §1 pkt 8).

3 lipca 2015 godz. 10:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

7 lipca do godz.10:00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów. Nieprzekazanie wymienionych poniżej dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w I Liceum i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • oryginały zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
  • karta zdrowia ucznia z gimnazjum,
  • 2 fotografie.

8 lipca godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o wolnych miejscach. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.

Do 31 sierpnia – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego tylko w przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.

Skip to content