Regulamin „Firma w opałach” 2017

Regulamin „Firma w opałach” 2017

Firma w opałach

 


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Administrowania Siecią Komputerową

1. Organizatorem konkursu jest:I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.
2. Konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski
3. Celem konkursu jest:
3.1 rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży,
3.2 popularyzacja zarządzania sieciami komputerowymi,
3.3 rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia,
3.4 propagowanie pracy w środowiskach Open Source.
4. Do wykonania przygotowane zostały zadania konkursowe opublikowane na stronie https://csi.informatics.jaworzno.pl/
5. Do wykonania zadań niezbędna jest wiedza z zakresu administracji sieciami komputerowymi, zarządzania usługami sieciowymi.
6. Zadania są podzielone na trzy etapy. Po wykonaniu każdego etapu uczestnik melduje wykonanie zadań zgodnie z przekazaną po rejestracji instrukcją. Po pozytywnej ocenie wykonania zadań uczestnik uzyskuje prawo do zadań z kolejnego etapu. Zakończenie ostatniego etapu oznacza skończenie konkursu dla uczestnika
7. Ucznia do konkursu zgłasza opiekun naukowy (np. nauczyciel informatyki, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne lub rodzic)
8. Opiekun przesyła wypełniony formularz zgłoszenia dostępny pod adresem https://1lo.jaworzno.pl w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.
9. Opiekun przyjmuje od ucznia zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 1)i przechowuje oryginał do wglądu dla Organizatorów  Konkursu.
10. Opiekun naukowy przekazuje uczniowi login i hasło do indywidualnego konta ucznia na platformie konkursowej, otrzymane mailem od organizatorów.
11. Uczeń loguje się na platformie https://csi.informatics.jaworzno.pl/
12. Konkurs trwa od dnia 8 maja 2017 do 12 maja 2017
13. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Opiekun naukowy może być opiekunem dowolnej liczby uczniów.
14. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:
14.1 Czas kompletnego, poprawnego wykonania wszystkich zadań łącznie – 70% punktacji ogólnej,
14.2 Kreatywność, pomysłowość w rozwiązaniu problemów – 30% punktacji ogólnej.
15. Po każdym zgłoszeniu przez uczestnika wykonania zadania, na liście rankingowej Konkursu jest uaktualniana liczba zdobytych punktów, czas rozwiązania zadania i pozycja rankingowa uczestnika.
16. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie https://1lo.jaworzno.pl
17. Kapituła konkursu wyłoni 3 laureatów o największej liczbie punktów, którzy otrzymają certyfikaty  „Administratora sieci” oraz nagrody rzeczowe.
18. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu Dokładna data i miejsce zostanie podane na stronie https://1lo.jaworzno.pl do 15 maja 2017
19. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa. Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że uczestnik  działa zgodnie z regulaminem.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (wyników konkursu) oraz na publikację zdjęć z Gali finałowej.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których praca zostanie  uznana za niesamodzielne lub niespełniające wymogów opisanych w regulaminie.
22. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres firma.w.opalach@gmail.com

Skip to content