Pedagog Szkolny

Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Magdalena Plewko-Kotynia

GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK: 12.30 – 14.30 (8, 9 i 10 h lekcyjne – Rewalidacja)
WTOREK: 7.30 – 12.30
ŚRODA: 7.30 – 13.00 (w tym 2h lekcyjna -Rewalidacja)
CZWARTEK: 12.30 – 16.00
PIĄTEK: 7.30 – 14.00

Kontakt:
osobiście w godzinach pracy, poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poprzez pocztę służbową:
magdalena.plewko-kotynia@lo1.jaworzno.edu.pl

Informacja dotycząca podejmowania działań wychowawczych w  I LO w Jaworznie wobec uczniów mających problemy dydaktyczno-wychowawcze lub zdrowotne:

W Liceum istnieje wypracowany schemat przepływu informacji o problemach uczniowskich:  nauczyciel ↔ wychowawca ↔ pedagog ↔ dyrekcja.

Osobą, która jako pierwsza rozpoznaje trudności wychowawcze uczniów w naszej szkole jest wychowawca klasy. W miarę możliwości również nauczyciele przedmiotu starają się pomóc uczniom w pokonaniu trudności dydaktycznych czy wychowawczych. Uczeń ma  możliwość zwrócenia się o pomoc do każdego nauczyciela Liceum, o czym jest informowany na początku swojej kariery w Liceum przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego, podczas zajęć profilaktyczno-wychowawczych na wyjazdowych zajęciach integrujących. W przypadku nieobecności uczniów na takim wyjeździe, pedagog szkolny bezpośrednio spotyka się z uczniami przekazując im  informację o formach pomocy jakiej mogą oczekiwać w szkole. Takie same informacje udzielane są rodzicom/opiekunom prawnym uczniów klas I na pierwszych spotkaniach we wrześniu przez wychowawców i pedagoga.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi pedagog szkolny informuje również rodziców/opiekunów prawnych o formach pomocy dzieciom leczonym specjalistycznie ze względu na stan zdrowia oraz zasadach pracy uczniów z opiniami PPP. Następnie zbierana jest informacja od rodziców/opiekunów prawnych przez wychowawcy i pedagoga o uczniach mających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub leczonych specjalistycznie, na których rodzice /opiekunowie prawni pobierają zasiłek pielęgnacyjny.  Zebrane orzeczenia  i informacje od rodziców/opiekunów prawnych dt sytuacji zdrowotnej uczniów są istotne dla ustalania form pomocy szkoły tym uczniom oraz ewidencjonowane (dokumenty w sekretariacie, u pielęgniarki szkolnej teczka wychowawcy, dokumentacja pedagoga szkolnego)

Jeżeli uczeń bezpośrednio zwraca się z problemem do pedagoga szkolnego to wówczas jest diagnozowana przyczyna problemów i jeśli  nie wymaga to działań z zakresu tzw. profilaktyki trzeciorzędowej, w której potrzebna jest pomoc specjalistyczna, pedagog ustala z uczniem formy pomocy. W sytuacji, gdy niezbędna jest pomoc konkretnego nauczyciela lub wychowawcy, a czasami dyrekcji czy rodziców/opiekunów prawnych pedagog podejmuje z nimi współpracę.

W celu omawiania różnych problemów wychowawczych uczniów oraz działań z zakresu profilaktyki, opieki czy wychowania w szkole pani dyrektor mgr Patrycja Pietraszczyk  powołała Zespół Wychowawczy pod kierownictwem wicedyrektora Liceum mgr Patrycji Hładoń. Zespół spotyka się w każdy poniedziałek na długiej przerwie (11:30). W posiedzeniach Zespołu Wychowawczego uczestniczą wychowawcy wszystkich klas w danym roku szkolnym, pedagog szkolny oraz opiekun SU.

Ponadto każdy wychowawca w przypadku konieczności podjęcia określonych działań dydaktyczno-wychowawczych wobec swoich wychowanków zwołuje Zespół Nauczycieli uczących w danej klasie.

Dla umożliwienia kontaktów rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami Liceum organizowane są konsultacje z nauczycielami, spotkania z dyrektorem Liceum i zebrania z wychowawcą klasy. W tych dniach również jest obecny pedagog szkolny, a w razie potrzeby, zapraszany psycholog z PPP w Jaworznie. O wyznaczonych terminach powyższych spotkań rodzice/opiekunowie prawni uczniów informowani są na początku każdego roku szkolnego w Kalendarium Szkolnym. Terminy te są przypominane wychowawcom klas zarządzeniem dyrektora, a rodzice informowani są zapisem sporządzanym przez uczniów w ich zeszytach wychowawczych.

W sytuacjach, gdy konieczna jest natychmiastowa pomoc rodziców/opiekunów prawnych w pokonywaniu różnego rodzaju trudności ucznia, proszeni są oni o osobisty kontakt ze szkołą. Rodziców/opiekunów prawnych powiadamia się telefonicznie lub pisemnie. Powiadomienie takie należy do czynności wychowawcy lub pedagoga szkolnego (w przypadku prośby wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu).

Skip to content