INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE.
28 października 2019 No Comments Aktualności redaktor

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE.  

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną na podstawie porozumienia z Dyrektorem Szkoły i umowy z NFZ sprawuje Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o .o w Jaworznie.

 

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
  2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 
  3. Opieka zdrowotna nad uczniami   obejmuje:

– profilaktyczną opiekę zdrowotną, 

– promocję zdrowia . 

  1. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1)     ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej,

2)     kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

  1. Cele opieki zdrowotnej realizowane są poprzez:

1)     działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych,

2)     wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka,

3)     edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia,

4)udzielanie pierwszej pomocy, czyli  czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami  jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów ( załącznik nr 1 – Informacja dla Rodziców). 

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką ( Załącznik nr 2 – Zgoda Rodziców /pełnoletniego ucznia). 

Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo do wyrażenia sprzeciwu,  złożonego 

w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę . (Załącznik nr 3 – Sprzeciw Rodzica/pełnoletniego ucznia)

Zgoda na fluoryzację zębów w ramach programu profilaktycznego NFZ, dotyczy uczniów klas 1-6 

( Załącznik nr 4 )

Opieka stomatologiczna

  1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami  do ukończenia 19 roku życia w gabinecie stomatologicznym, z którym Dyrektor  Szkoły zawarł stosowne porozumienie. 
  1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

  z wyłączeniem świadczeń w zakresie ortodoncji. 

  1. Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów . Zgoda ta wyrażana jest po uzyskaniu informacji  o stanie zdrowia ucznia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych uzyskanych od lekarza dentysty w gabinecie stomatologicznym.
  2. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty, niż lekarz , z którym Dyrektor Szkoły zawarł porozumienie.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami. 

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami określa zakres i cele opieki zdrowotnej w szkole

Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

O autorze
Skip to content