Biblioteka

Biblioteka

szkolnabiblioteka_baner

mgr Piotr Targosz

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

  • Poniedziałek: 8:30 – 14:00
  • Wtorek: 8:00 -14:00
  • Środa: 8:00 – 14:00
  • Czwartek: 8:00 – 14:00
  • Piątek: 8:00 – 14:30

REGULAMIN SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Podstawa prawna: Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205 poz. 1283)

1.    Biblioteka składa się z części przeznaczonej dla czytelników (wypożyczalnia i czytelnia multimedialna ze stanowiskami komputerowymi) oraz części zamkniętej dla czytelników (obszar magazynowy).
2.    Zbiory biblioteki dzielą się na: udostępniane tylko w bibliotece (księgozbiór podręczny, czasopisma i księgozbiór specjalny obejmujący zbiory cenne ze względów historycznych) oraz udostępniane poza bibliotekę (księgozbiór podstawowy i multimedia).
3.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w okresie trwania roku szkolnego z wyłączeniem okresu świąt, ferii zimowych i wakacji w godzinach podanych na drzwiach wejściowych.
4.    W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
5.    Czytelnikiem biblioteki może zostać każdy uczeń i pracownik szkoły, po wcześniejszym zapoznaniu się z „Regulaminem biblioteki szkolnej” oraz wypełnieniu deklaracji czytelnika.
6.    Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko; w przypadku wątpliwości pracownika co do tożsamości czytelnika, zobowiązany jest on do okazania identyfikatora lub legitymacji szkolnej.
7.    Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek, w tym 2 lektury.
8.    Okres wypożyczenia wynosi: dla książek 30 dni, dla multimediów 3 dni; po tym czasie należy je zwrócić lub (tylko w przypadku książek) dokonać ich prolongaty na następny miesiąc.
9.    Uczniowi, który przetrzymuje książki, wstrzymuje się udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
10.    Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
11.    Czytelnikom, którzy nie rozliczyli się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
12.    Czytelnikowi, który przetrzyma książkę ponad 60 dni, a multimedia ponad 6 dni, wstrzymuje się możliwość wypożyczeń materiałów bibliotecznych na okres 6 miesięcy; może on korzystać z nich tylko w czytelni.
13.    Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć; do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
14.    Czytelnicy kończący naukę lub pracę w szkole zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
15.    Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawić wypożyczonych książek bez potwierdzenia przez bibliotekarza faktu wypisania ich z karty czytelnika.
16.    Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili ich otrzymania powinien on zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach.
17.    W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, innej wskazanej przez bibliotekarza, o wartości rynkowej nie mniejszej, niż zagubione materiały. Wartość rynkową zagubionej książki bibliotekarz ustala z czytelnikiem na podstawie ofert księgarni, antykwariatów i aukcji internetowych.
18.    Korzystanie z czytelni multimedialnej jest możliwe po uprzednim podaniu swoich danych bibliotekarzowi w celu wpisania obecności czytelnika w Księdze obecności w czytelni.
19.    Materiały biblioteczne z czytelni podaje bibliotekarz na prośbę czytelnika, po skorzystaniu z nich czytelnik ma obowiązek zwrócić je bibliotekarzowi.
20.    Stanowiska komputerowe z dostępem do internetu służą w pierwszej kolejności zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych czytelników.
21.    Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego w innym celu, gdy zajdzie taka potrzeba, może być poproszona o udostępnienie zajmowanego stanowiska czytelnikowi z potrzebami edukacyjnymi.
22.    W celu zapewnienia bezpiecznej pracy wydziela się w czytelni jedno stanowisko dla nauczycieli i zabrania się korzystania z niego uczniom.
23.    Zasady bezpiecznego korzystania ze stanowisk komputerowych określa Regulamin stanowiska komputerowego.

Skip to content