REGULAMIN

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018 .

3. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010

4. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie § 26.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Kandydatów do klasy pierwszej Liceum kwalifikuje szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum w kolejności zgodnej z ilością punktów rekrutacyjnych (tabele nr 1 i nr 2) do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej o przyjęciu ucznia na wolne miejsce decyduje dyrektor Liceum.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.

Oceny z gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia przeliczane są według zasad zamieszczonych w tabelach nr 1 i nr 2.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum wskazanych do poszczególnych oddziałów w tabeli nr 2.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Podstawą przyjęcia kandydata do Liceum jest spełnienie następujących warunków:

 1. uzyskanie kwalifikującej do przyjęcia liczby punktów określonych w „kryteriach przyznawania punktów” lub posiadanie tytułu laureata konkursu organizowanego przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

 2. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Liczby punktów kwalifikujące do przyjęcia do poszczególnych oddziałów zostaną ustalone na podstawie listy rankingowej kandydatów ułożonej wg malejącej liczby punktów oraz liczby miejsc w tych oddziałach.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA:

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 1. podaje informacje o warunkach rekrutacji

 2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji

 3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły

 5. podaje informację o wolnych miejscach w szkole

 6. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy składać do przewodniczącego Komisji.

TERMINY i WYMAGANE DOKUMENTY:

Od 19 maja do 19 czerwca 2017, do godz.12:00 – składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017, do godz. 15:00 – dostarczanie przez kandydata wymaganych dokumentów do szkoły. Nieprzekazanie wymienionych poniżej dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w I Liceum i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

 1. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

 2. kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Gimnazjum, które kandydat ukończył

 3. kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych

 4. zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych przez regulamin (patrz: §1 pkt 8)

7 lipca 2017 godz. 10:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

13 lipca 2017 do godz.10:00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów. Nieprzekazanie wymienionych poniżej dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w I Liceum i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 3. oryginały zaświadczeń z konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych

 4. karta zdrowia ucznia z gimnazjum

 5. 2 fotografie

14 lipca 2017 godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o wolnych miejscach. Kandydaci nieprzyjętych do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.

Do 31 sierpnia 2017 – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego tylko w przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.

PROPONOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA 1a

1a grupa humanistyczna (16 miejsc)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język rosyjski

1a grupa prawnicza (16 miejsc)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: WOS, historia, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język rosyjski

KLASA 1b

1bgrupa psychologiczna (16 miejsc)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, język polski, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język rosyjski

1b- grupa artystyczno-medialna

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i geografia, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język rosyjski

KLASA 1c

1cmatematyczno- informatyczna (32 miejsca)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język niemiecki

KLASA 1d

1d – grupa medyczna (32 miejsca)
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru, język obcy do wyboru: język angielski, język francuski, język niemiecki

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PODLEGAJĄCE PUNKTOWANIU- UZALEŻNIONE OD WYBORU PRZEZ KANDYDATA KLASY, DO KTÓREJ CHCIAŁBY UCZĘSZCZAĆ:

1a – humanistyczna (16 miejsc):
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANG./NIEM./FRAN. (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)
HISTORIA

MATEMATYKA

1a – prawnicza(16 miejsc):  

JĘZYK POLSKI
WOS lub JĘZYK OBCY (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)
HISTORIA

MATEMATYKA

1b – psychologiczna (16 miejsc):
JĘZYK POLSKI
BIOLOGIA

MATEMATYKA

JĘZYK ANG./NIEM./FRAN. (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

1b- artystyczno-medialna (16 miejsc)

JĘZYK POLSKI

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

JĘZYK ANG./NIEM./FRAN. (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

1c – matematyczno-informatyczna (32 miejsc): 

JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA

INFORMATYKA
JĘZYK ANG./NIEM./FRAN./FIZYKA (punktowany jest wynik korzystniejszy dla kandydata)

1d – medyczna (32 miejsca):   

JĘZYK POLSKI
BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM i SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

Kandydaci do I Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

KRYTERIUM ZASADY PUNKTOWANIA PUNKTY
wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maks. 20 pkt),
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maks. 20 pkt),
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maks. 20 pkt),
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maks. 20 pkt),
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maks. 20 pkt). *
*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę
wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z 3 wybranych zajęć edukacyjnych oraz języka polskiego celujący: 18pkt bardzo dobry: 17 pkt dobry: 14 pkt dostateczny: 8 pkt dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

7

Konkursy Szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017roku Dz.U. poz. 1903

18

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum). 3 pkt

3

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin gimnazjalny)

   

100

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 

200