Matura

Matura

Egzamin maturalny zdaje uczeń który:matura

  • uzyskał świadectwo ukończenia liceum
  • złożył przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemną deklarację

Deklaracja przystąpienia do matury:

  • w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu, składa wstępną pisemną deklarację
  • w terminie do 7 lutego uczeń ma prawo dokonać zmian w deklaracji dotyczącej wybranych przedmiotów (po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji).

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Zdający, który ma aktualne dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu, składa je do 31 grudnia 2015 r. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2016. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

Warunki i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego określone są w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (strona internetowa CKE).

  • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni są z egzaminu z danego przedmiotu
  • lista przedmiotów ogłaszana jest corocznie na stronie CKE

Centralna Komicja Edukacyjna przygotowała szczegółowe informacje na temat nowej formuły egzaminu maturalnego – zachęcamy do zapoznania się z nimi! Przejdź na stronę CKE. Potrzebne informacje znajdziecie również na SJ – ma-turka

Egzamin w „nowej” formule:

Egzamin w „starej” formule

Skip to content